Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Polecane

czwartek, 01 lipiec 2021 17:56

Klasy i oznakowanie ADR, ADN i RID w transporcie międzynarodowym

transport towarów niebezpiecznych transport towarów niebezpiecznych pixabay

Transport towarów niebezpiecznych wymaga zachowania podwyższonych standardów bezpieczeństwa.

Jednym z ich przejawów jest prawidłowe oznakowanie przewożonych towarów. Jak właściwie oznaczyć produkt, mogący stanowić zagrożenie i co zalicza się do tego typu towarów? Sprawdź poniżej. 

Lista towarów niebezpiecznych

Aby legalnie wykonywać transport towarów niebezpiecznych, należy znać ich oznaczenia oraz klasyfikację. W przypadku transportu drogowego zasady te określa Umowa Europejska ADR, która obowiązuje na terenie całej Europy. Dopiero znając normy prawne jesteśmy bowiem w stanie należycie oznakować przewożone towary, jak również prawidłowo przygotować dokumenty do odprawy celnej.

Każdy towar niebezpieczny powinien być oznaczony pomarańczową tabliczką, na której znajduje się numer rozpoznawczy jego zagrożenia, a także nalepką ADR, określającą rodzaj przewożonego towaru.

Klasy towarów niebezpiecznych

Zgodnie z wyżej wskazaną umową, wyróżnia się różne klasy zagrożenia. Są to:

1. materiały i przedmioty wybuchowe, które dalej dzielą się na materiały wybuchowe oraz materiały pirotechniczne. Służą do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu oraz połączenia wskazanych powyżej efektów. Wśród nich wyróżnia się chociażby materiały stwarzające zagrożenie pożarem, materiały stwarzające zagrożenie wybuchem czy materiały skrajnie niewrażliwe, niestwarzające zagrożenia wybuchem masowym;

2. materiały w stanie gazowym, które dalej dzielą się na gazy palne (oznaczone literą F), gazy niepalne i nietrujące (oznaczone literą A i O - są to gazy duszące oraz utleniające), a także gazy trujące (oznaczone literami: T - gazy trujące, TF - gazy trujące, palne, TC - gazy trujące, żrące, TO - gazy trujące, utleniające, TFC - gazy trujące, palne, żrące, TOC - gazy trujące, utleniające, żrące);

3. materiały ciekłe zapalne, do których zalicza się substancje ciekłe, materiały ciekłe i stopione materiały stałe, jeżeli temperatura ich zapłonu jest wyższa niż 61°C, a także materiały wybuchowe ciekłe odczulone;

4.1. materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone (w skład tej klasy wchodzą substancje ciekłe, materiały ciekłe oraz stopione materiały stałe, których temperatura zapłonu przewyższa 61°C w przypadku, kiedy są one przewożone albo dostarczone do przewozu w stanie podgrzanym do temperatury równej albo wyższej od temperatury ich zapłonu, a także środki wybuchowe ciekłe odczulone); 

4.2. materiały samozapalne - w skład grupy wchodzą materiały piroforyczne, które w zetknięciu z powietrzem bardzo szybko zapalają się, a także substancje oraz przedmioty samonagrzewające się, podatne na samonagrzewanie w zetknięciu z powietrzem; 

4.3. materiały wytwarzające gazy zapalne po zetknięciu z wodą; 

5.1. materiały utleniające; 

5.2. nadtlenki organiczne, do których zalicza się nadtlenki bez temperatury kontrolowanej (P1) oraz nadtlenki z temperaturą kontrolowaną (P2); 

6.1. materiały trujące; 

6.2. materiały zakaźne;

7. materiały promieniotwórcze o różnych kategoriach;

8. materiały żrące; 

9. różne materiały oraz przedmioty niebezpieczne, takie jak materiały mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia podczas ich wdychania w postaci drobnego pyłu (M1), materiały wydzielające pary zapalne (M3), przedmioty ratownicze (M5), materiały zagrażające środowisku (M6-M8) czy inne materiały, które stwarzają zagrożenie podczas ich przewozu, ale nie odpowiadają definicjom przedmiotów ujętych w innych klasach (M11).